Cung cấp các chất chuẩn CRMs (khí chuẩn, dung dịch chuẩn), hóa chất, vật tư tiêu hao cho các trạm quan trắc tự động, liên tục