Tin tức

( Có tất cả 10 bài viết )

Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường

27/07/2021

Tài liệu tham khảo: Thông tư 10/2021/TT-BTNMT Thông tư 24/2017/TT-BTNMT Thông tư 23/2013/TT-BKHCN Thông tư 07/2019/TT-BKHCN Thông tư 24:2017/TT-BTNMT quy định “các thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm định,  hiệu chuẩn và thử nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành...