Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật ĐLVN

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm

Xem chi tiết tại đây: QĐ 816

Viết bình luận của bạn: