Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ hoạt động trên các lĩnh vực như sau:

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm, công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí), hóa lý, hóa phân tích, đo lường; Tài nguyên nước; Địa chất học và khoảng vật học.

- Sản xuất thử nghiệm; sản suất kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ:

  • Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.
  • Dịch vụ giám định số lượng, chất lượng sản phẩm và hàng hóa
  • Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật.
  • Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đã đăng ký (chỉ cấp giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ).
  • Dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường.
  • Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.
  • Dịch vụ giám định công nghệ.
  • Dịch vụ báo cáo đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống các trạm quan trắc môi trường (RA TEST);
  • Dịch vụ báo cáo tài nguyên nước và khoảng sản

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.