NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

TT

Mã số

Nội dung

  1. TƯ VẤN XẤY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

1

TV01

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015

2

TV02

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017

3

TV03

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý Phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012

4

TV04

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

  1. TƯ VẤN ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

5

TV05

Tư vấn lập dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị, lựa chọn trang thiết bị đầu tư theo các lĩnh vực đo lường, thử nghiệm

6

TV06

Tư vấn xây dựng và trang thiết bị cho các phòng kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm của các lĩnh vực

7

TV07

Tư vấn giám sát lắp đặt, nghiệm thu thiết bị

8

TV08

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý và lập hồ sơ đăng ký, chỉ định tô chức thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp

9

TV09

Tư vấn lập hồ sơ xin phê duyệt mẫu phương tiện đo được sản xuất, nhập khẩu và tổ chức việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu phê duyệt mẫu phương tiện đo

10

TV10

Các hoạt động tư vấn đánh giá khác theo yêu cầu của khách hàng