Ngày 16/03/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 504/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam. Ban hành kèm theo quyết định trên là quy trình kiểm định cân phân tích, cân kỹ thuật  ĐLVN 16: 2021 thay thế cho ĐLVN 16: 2009.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết tại đây: QĐ 504